ابرده

آشنایی با روستای ابرده

معرفی روستا ابرده علیا یک روستای پلّکانی و خوش آب و هوا در مسیر رودخانۀ زشک و ۴ کیلومتر پس از شهر شاندیز است. روستایی خوش آب و هوا  ست که در